Дијазепам е многу популарен лек за смирување на нервите во нашата средина, но честопати се заборава дека овој лек и лековите од анксиолитичката група треба да се користат само како што е препорачано од лекар.

Припаѓа на групата на лекови бензодиазепин (диазепам) за да се намали анксиозноста и нервната напнатост. Го има под различни имиња, во различни дози, со разни адитиви.