Ознака: ќе се прави накнадно анекс за проширување на договорите

Лекарска комора со анекс за продолжување на договорите со избраните лекари