Ознака: меѓународен ден на ХМЛ 22 септември

Неизвесноста за редовна терапија – клучен проблем за пациентите со ХМЛ