Ознака: злоупотреба

Поимите „Здравје“ и „Болест“ и нивната идеолошка злоупотреба