ЈП Водовод и Канализација – Скопје со цел подобра информираност на граѓаните на град Скопје, го објави неделниот извештај за квалитетот и безбедноста на водата за пиење, добиен од анализите спроведени во Секторот за санитарна контрола, кој е всушност прва лабораторија во државата која го акредитира своето работење според стандардот ИСО17025:2018.Секторот за санитарна контрола во периодот од 09.12.2019 до 13.12.2019 зема 157 примероци за физичко-хемиска и 157 примероци за микробиолошка анализа на вода за пиење од 46 мерни места во градот Скопје.

Согласно добиените резултати од испитувањата, сите примероци ОДГОВАРААТ на Правилникот за барања за безбедност и квалитет на водата за пиење (Службен весник на РМ, бр.183/18).