Од ЈЗУ Центар за јавно здравје – Скопје известуваат дека е пронајдена ешерихија коли и други бактерии во повеќе бунари, извори и чешми во Скопје. Како што информираат од Центарот за управување со кризи водата за пиење – каптиран извор – јавна чешма сред село Чучер Сандево – општина Чучер Сандево не одговара на правилникот за безбедност на водата поради наод на Escherichia Coli и зголемен број на колиформни бактерии.

Исто така, водата за пиење – каптиран извор – чешма осум чупурчиња – село Чучер Сандево – општина Чучер Сандево не одговара на правилникот за безбедност на водата поради наод на Escherichia Coli и зголемен број на колиформни бактерии.
– водата за пиење – каптиран извор – чешма во Свети Никита – село Горњане – општина Чучер Сандево не одговара на правилникот за безбедност на водата поради наод на Pseudomonas Spp и зголемен број на колиформни бактерии.
– водата за пиење – каптиран извор – чешма во Свети Николе не одговара на правилникот за безбедност на водата поради зголемен број на колиформни бактерии.
– водата за пиење – каптиран извор – чешма сред село Горњане – општина Чучер Сандево не одговара на правилникот за безбедност на водата поради зголемен број на колиформни бактерии.
– водата за пиење – каптиран извор – стара чешма во село Горњане – општина Чучер Сандево не одговара на правилникот за безбедност на водата заради наод на Enterococcus.
– водата за пиење – каптиран извор – јавна чешма сред село Бањани – општина Чучер Сандево не одговара на правилникот за безбедност на водата заради наод на Escherichia Coli и зголемен број на колиформни бактерии.

Понатаму се додава дека и водата за пиење – каптиран извор – јавна чешма двор во Свети Илија – село Бањани – општина Чучер Сандево не одговара на правилникот за безбедност на водата заради зголемен број на колиформни бактерии.
– водата за пиење – каптиран извор – чешма во двор во Свети Илија – село Бањани – општина Чучер Сандево не одговара на правилникот за безбедност на водата заради наод на Pseudomonas aeruginosa.
– водата за пиење – каптиран извор – јавна чешма Сељац – село Бањани – општина Чучер Сандево не одговара на правилникот за безбедност на водата заради наод на Escherichia Coli и зголемен број на колиформни бактерии.
– водата за пиење – каптиран извор – чешма до рибник Дуло – село Бањани – општина Чучер Сандево не одговара на правилникот за безбедност на водата заради наод на Escherichia Coli и зголемен број на колиформни бактерии.
– водата за пиење – каптиран извор – чешма во Горно Маало – село Мирковци – општина Чучер Сандево не одговара на правилникот за безбедност на водата заради наод на Escherichia Coli и зголемен број на колиформни бактерии.
– водата за пиење – каптиран извор – чешма сред село Мирковци – општина Чучер Сандево не одговара на правилникот за безбедност на водата заради зголемен број на колиформни бактерии.

Проблеми се пронајдени и во водата за пиење – каптиран извор – селска чешма долна во село Мирковци – општина Чучер Сандево не одговара на правилникот за безбедност на водата заради зголемен број на колиформни бактерии.

Водата за пиење – каптиран извор – чешма – село Мирковци – општина Чучер Сандево не одговара на правилникот за безбедност на водата заради зголемен број на колиформни бактерии и зголемен вкупен број на колонии на 37 степени целзиусови.

Водата за пиење – каптиран извор – јавна чешма сред село Бразда – општина Чучер Сандево не одговара на правилникот за безбедност на водата заради зголемен број на колиформни бактерии.

Водата за пиење – каптиран извор – јавна чешма сред село Глуво – општина Чучер Сандево не одговара на правилникот за безбедност на водата заради наод на Escherichia Coli.

„Водата за пиење – бушен бунар – чешма во двор – село Кучевиште – општина Чучер Сандево не одговара на правилникот за безбедност на водата заради наод на Escherichia Coli.

– водата за пиење – каптиран извор – јавна чешма сред село Побожје – општина Чучер Сандево не одговара на правилникот за безбедност на водата заради наод на Escherichia Coli и зголемен број на колиформни бактерии.
– водата за пиење – каптиран извор – чешма во Горно Маало – село Кучевиште – општина Чучер Сандево не одговара на правилникот за безбедност на водата заради наод на Escherichia Coli.
– водата за пиење – каптиран извор – чешма Попова – село Кучевиште – општина Чучер Сандево не одговара на правилникот за безбедност на водата заради наод на Escherichia Coli.
– водата за пиење – каптиран извор – чешма Усова – село Кучевиште – општина Чучер Сандево не одговара на правилникот за безбедност на водата заради наод на Escherichia Coli.
– водата за пиење – каптиран извор – чешма во црква – општина Чучер Сандево не одговара на правилникот за безбедност на водата заради наод на Escherichia Coli.
– водата за пиење – каптиран извор – чешма во црква Свети Архангел – село Кучевиште – општина Чучер Сандево не одговара на правилникот за безбедност на водата заради наод на Escherichia Coli.
– водата за пиење – каптиран извор – јавна чешма во дол – општина Чучер Сандево не одговара на правилникот за безбедност на водата заради наод на Escherichia Coli.
– водата за пиење – каптиран извор – чешма сред село Кучевиште – општина Чучер Сандево не одговара на правилникот за безбедност на водата заради зголемен број на колиформни бактерии.
– водата за пиење – каптиран извор – јавна чешма во дол – село Бразда – општина Чучер Сандево не одговара на правилникот за безбедност на водата заради наод на Escherichia Coli и зголемен број на колиформни бактерии.
– водата за пиење – копан бунар –двор – село Кучевишка Бара – општина Чучер Сандево не одговара на правилникот за безбедност на водата заради наод на Escherichia Coli.
– водата за пиење – каптиран извор – кај Чамите – село Боговиње – општина Чучер Сандево не одговара на правилникот за безбедност на водата заради зголемен број на колиформни бактерии“, се наведува во соопштението.

Од ЦЈЗ-Прилеп известуваат дека бактериолошки и физичкохемиски се неисправни водите за пиење во следните населени места: Л.В.с.Сланско–двор, с.Модриште-продавница, с.Самоков – продавница, ОУ село Д.Манастирец, село Манастирец-продавница, с.Пласница-продавница, ОУ с.Пласница, с.Преглово-здравствена станица. Додека само бактериолошки се неисправни водите од Регионалниот водовод с.Лисичани – двор и ОУ „Б.Миладиновци“, село Самоков.