Табелава во продолжение ќе ви помогне да открите која тежина е идеална за вас според вашата висина.

Пронајдете ја вашата се висина во колоната која е изразена во сантиметри, па по тој редослед видете го опсегот на идеалната тежина.