Државниот санитарен и здравствен инспекторат, орган во состав на Министерството за здравство, информира дека има ставено во функцијаотворена бесплатна телефонска линија со број 080025555,на која во текот на работното време можете дапријавувате неправилности во надлежност на Инспекторатот. Од таму информираат дека надлежностите на овој орган се:

Во областа на санитарно-хигиенската и епидемиолошката заштита, Инспекторатот врши надзор особено над спроведувањето на мерките за појава и спречување на заразните болести во објекти кои се подлежат на надзород ДСЗИ, по епидемиолошка индикација во објектите за производство и промет на храна, надлежности во односна безбедноста на предметите за општа употреба и тоа; детски играчки, средства за одржување на чистотат, козметички производи; исполнување на условите завршење на дејност во објекти од надлежност на санитарната и здравствената инспекција; санитарно-хигиенските услови во објектите, просторот, просториите,уредите и опремата во кои се врши здравствена дејност идејности во областа на образованието, културта, социјалната заштита, спортот и рекреацијата, јавниот превоз, угостителството, туризмот, трговијата и другите стопански гранки.

Во областа на здравствената заштита, Инспекторатот врши надзор особено над остварувањето на правата одз дравствената заштита, остварувањето на правата од здравственото осигурување, вршењето на здравствена дејност согласно со одобрение од МЗ, почитување наработното време во здравствените установи, водењето на евиденциите во областа на здравството, примената напрописите од областа на здравството (ментално здравје,биомедицинско потпомогнато оплодување, прекин набременост и др.) од областа на правата на пациентите, начинот на постапување со медицинскиот отпад во здравствените установи, примената на одредбите од областа на заштитата од пушењето и др.

-Со воведувањето на отворената телефонската линија ДСЗИ соопшти дека стои на располагање за пријавување на било какви неправилности во рамките на неговите надлежности, а накои сте наишле како проблем во остварувањето на вашите права согласно прописите од областа наздравството, стои во соопштението на ДСЗИ.