Две студии открија дека клетките на имунолошкиот систем инфицирани со коронавирус САРС-КоВ-2 може да предизвикаат силен воспалителен одговор што може да предизвика тежок Ковид-19.

Лекарите и научниците долго време се прашуваа кои се можните причини за силен воспалителен одговор на инфекцијата со Ковид, која се опишува како цитокинска бура и која е најчеста причина за тешка клиничка слика и смрт кај оваа болест. Не е јасно што предизвикува силна цитокинска бура манифестирана со воспалителна реакција.

Во списанието Nature, истражувачите во трудот со наслов “FcγR-mediated SARS-CoV-2 infection of monocytes activates inflammation” погледнаа примероци од крв од луѓе со Ковид-19 и пронајдоа докази дека вирусот може да активира инфламазоми, големи молекули кои предизвикуваат каскада на инфламаторни одговори кои завршуваат со клеточна смрт.

Во овој труд, беше откриено дека во овие случаи на Ковид, настанува клеточна смрт на моноцитите, првите клетки кои реагираат на инфекција и дека околу 6% од нив се подложени на процес наречен пироптоза.

Кај луѓето кои имале Ковид, биле пронајдени многу макрофаги во белите дробови. Макрофагите се „јадачи“ на клеточниот отпад, на распаднатите мртвите клетки. Сепак, некои макрофаги во ткивата заболени со Ковид биле инфицирани со вирусот, а добар дел бил богат со инфламасоми. Макрофагите немаат многу ACE2 рецептори во кои влегува овој вирус, но SARS-CoV-2 успеа да ги инфицира овие клетки преку друг тип на рецептори, познат како Fcγ.

Во друг труд, студија пред печатење која сè уште не е прегледана, научниците покажаа како можат да се заразат макрофагите на глувците. Меѓутоа, кога на глувците им биле дадени лекови за Ковид што го блокираа воспалението, тоа имало позитивен ефект. Лековите ги спасиле глувците за да не бидат толку болни.

Потребни се повеќе истражувања за да се утврди колку се важни заразените имунолошки клетки во предизвикувањето тешка форма на Ковид-19 во споредба со другите можни механизми. И ако се покаже дека лековите што го блокираат воспалението можат да помогнат, тоа ќе понуди нови терапии против Ковид-19.