Над 700 воспитувачи, негувателки, стручни соработници и раководствата на детските градинки од земјава од денеска се на дводневна обука во Штип.

Обуката се реализира од страна на Просветно дело, Факултетот за образовни науки при универзитетот „Гоце Делчев“(УГД)-Штип, а како коорганизатори се и Педагошкиот факултет при Универзитетот „Свети Кирил и Методиј“ и Институтот за педагогија при Филозофскиот факултет во Скопје.

Проректорот на УГД-Штип, Кирил Барбарев вели дека ќе бидат опфатени повеќе теми, а тој како универзитетски професот на Факултетот за образовни науки ќе говори за најновите истражувања за говорот на децата од предучилишна возраст, но и за новите методи и техники за работа.

Тој забележува дека воспитувачите и негователките од градинките немаат многу вакви средби и обуки, заедно со институциите и со наставниот кадар од универзитетите во земјава.

Ксенија Маказлиева -Трајчева од Просветно дело вели дека целта на обуката е воспитувачите, негователките и сите кои работат со децата од предучилишна возраст да се запознаат со програмата за работа, која е одобрена од ресорното Министерство и со списанието Росица, кое е најстаро списание за деца од предучилишна возраст.

-Пред се за тоа кои се неговите концепти, применливост, кои се неговите методичко-дидактички аспекти во образованието во предучилишното образование, вели Маказалиева -Трајчева.

Во текот на утрешниот ден ќе бидат соопштени и заклучоците за темите на кои ќе разговараат вработените во детските градинки заедно со универзитетските професори.