Во рамките на електронскиот здравствен систем на Министерството за здравство е активиран регистарот на лица со ретки болести. Овој електронски модул со податоци ги содржи сите основни информации за пациентите заболени од ретки болести, нивната дијагноза, потребната терапија, соодветната клиниката на која се лекуваат, како и лекарот што ги лекува, информира Министерството за здравство. Секој лекар од здравствените установи ќе има увид во терапијата која ја прима одредениот пациент, да знае докторот за која ретка болест станува збор.

Регистарот, кој досега беше во форма на листа на лица со ретки болести во хартиена форма, се трансформира во современ регистерски код по кој се препознава секој регистриран пациент со ретка болест во и надвор од границите на Република Македонија во согласност со Законот за евиденции во областа на здравството. На ваков современ начин, по донесениот предлог за потребата од внесување нов пациент, се поедноставува процедурата за запишување преку електронско пријавување извршено од стручниот колегиум на соодветната универзитетска клиника.

Евиденцијата е веднаш видлива за сите членови на Националната стручна комисија за ретки болести, која треба да постапува во согласност со деловникот за работа на Комисијата, односно Националната стручна комисија за ретки болести добива директна можност за следење и одобрување на терапијата, можност за зголемување или намалување на терапијата по вид на лек и доза, сè во зависност од спроведената евалуација и здравствената состојба на пациентот, како и од покажаните ефекти од терапијата.

Модулот има систем за заштита на пристап до податоци во согласност со важечките прописи, подлежи на највисоки мерки на софтверска и физичка безбедност во согласност со Законот за заштита на личните податоци, како и правилниците за технички и организациски мерки за заштита на личните податоци.

На овој начин Министерството за здравство ќе има увид во секој момент со расположливата количина на лековите со кои јавните здравствени установи располагаат, со што би се намалил ризикот за дефицит на потребниот лек за ретки болести. Платформата е активна од, 30 август 2018 година, и содржи податоци за сите досега регистрирани пациенти заболени од ретки болести.